• WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
经文讲解

《易经·序卦传》

时间:2015/10/17 23:41:37   作者:   来源:   阅读:805   评论:0
内容摘要:《易经·序卦传》有天地,然后万物生焉。盈天地之间者,唯万物,故受之以屯;屯者盈也,屯者物之始 生也。物生必蒙,故受之以蒙;蒙者蒙也,物之□①也。物□①不可不养也,故受之以需; 需者饮食之道也。饮食必有讼,故受之以讼。讼必有众起,故受之以师;师者众也。众必有 所比,故受之以比;比者...
《易经·序卦传》

有天地,然后万物生焉。盈天地之间者,唯万物,故受之以屯;屯者盈也,屯者物之始 生也。物生必蒙,故受之以蒙;蒙者蒙也,物之□①也。物□①不可不养也,故受之以需; 需者饮食之道也。饮食必有讼,故受之以讼。讼必有众起,故受之以师;师者众也。众必有 所比,故受之以比;比者比也。比必有所畜也,故受之以小畜。物畜然后有礼,故受之以 履。履而泰,然后安,故受之以泰;泰者通也。物不可以终通,故受之以否。物不可以终 否,故受之以同人。与人同者,物必归焉,故受之以大有。有大者不可以盈,故受之以谦。 有大而能谦,必豫,故受之以豫。豫必有随,故受之以随。以喜随人者,必有事,故受之以 蛊;蛊者事也。有事而后可大,故受之以临;临者大也。物大然后可观,故受之以观。可观 而后有所合,故受之以噬嗑;嗑者合也。物不可以苟合而已,故受之以贲;贲者饰也。致饰 然后亨,则尽矣,故受之以剥;剥者剥也。物不可以终尽,剥穷上反下,故受之以复。复则 不妄矣,故受之以无妄。有无妄然后可畜,故受之以大畜。物畜然后可养,故受之以颐;颐 者养也。不养则不可动,故受之以大过。物不可以终过,故受之以坎;坎者陷也。陷必有所 丽,故受之以离;离者丽也。

有天地,然后有万物;有万物,然后有男女;有男女,然后有夫妇;有夫妇,然后有父 子;有父子然后有君臣;有君臣,然后有上下;有上下,然后礼仪有所错。夫妇之道,不可 以不久也,故受之以恒;恒者久也。物不可以久居其所,故受之以□②;□②者退也。物不 可终□②,故受之以大壮。物不可以终壮,故受之以晋;晋者进也。进必有所伤,故受之以 明夷;夷者伤也。伤於外者,必反其家,故受之以家人。家道穷必乖,故受之以睽;睽者乖 也。乖必有难,故受之以蹇;蹇者难也。物不可终难,故受之以解;解者缓也。缓必有所 失,故受之以损;损而不已,必益,故受之以益。益而不已,必决,故受之以□③;□③者 决也。决必有所遇,故受之以□④;□④者遇也。物相遇而后聚,故受之以萃;萃者聚也。 聚而上者,谓之升,故受之以升。升而不已,必困,故受之以困。困乎上者,必反下,故受 之以井。井道不可不革,故受之以革。革物者莫若鼎,故受之以鼎。主器者莫若长子,故受 之以震;震者动也。物不可以终动,止之,故受之以艮;艮者止也。物不可以终止,故受之 以渐;渐者进也。进必有所归,故受之以归妹。得其所归者必大,故受之以丰;丰者大也。 穷大者必失其居,故受之以旅。旅而无所容,故受之以巽;巽者入也。入而后说之,故受之 以兑;兑者说也。说而后散之,故受之以涣;涣者离也。物不可以终离,故受之以节。节而 信之,故受之以中孚。有其信者,必行之,故受之以小过。有过物者,必济,故受之既济。 物不可穷也,故受之以未济终焉。

□①=禾+犀□②=辶+丶+豚□③=炔-火□④=女+后

标签:易经 序卦传 
相关评论